Hypotheek - Woordenlijst

A
Afkoopwaarde
Uw kapitaal in het beleggingsdeel van uw beleggingshypotheek op het moment dat u uw beleggingshypotheek beëindigt. Dit bedrag kunt u gebruiken om (een deel van) uw hypotheek af te lossen.

Akte
Notarieel document waarin de overdracht van een huis of een hypotheek wordt vastgelegd.

B
Bankgarantie
Meestal wil de verkoper 10% van het verkoopbedrag als zekerheid. In plaats van te betalen in contanten kunt u ook een bankgarantie geven.

Basishypotheek
Een hypotheek die onder standaardvoorwaarden en tegen een basisrente wordt aangeboden. De meeste basishypotheken gaan tot 60 à 75% van de executiewaarde van het huis. De rente is lager dan van een tophypotheek.

Belastingaftrek
Hypotheekrente mag u aftrekken voor de inkomstenbelasting. Ook de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie zijn aftrekbaar. De aflossing is dat niet.

Beleggingsfonds
Een beleggingsfonds is in feite een samenwerking tussen individuele beleggers. Hierdoor kunnen grotere transacties tegen relatief lage kosten worden gesloten. En de samenvoeging van vermogens van vele beleggers maakt risicospreiding mogelijk. Het fonds doet dit door bijvoorbeeld in verschillende landen en in verschillende sectoren te beleggen, soms ook in verschillende effecten (aandelen, obligaties).

Bestemmingsplan
Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Daarin kunt u zien welke ontwikkelingen er mogelijk plaatsvinden. U vindt deze plannen bij het gemeentehuis.

Betalingsbescherming
Dit is een financieel product om uw hypotheeklasten te beschermen tegen inkomstenterugval bij werkeloosheid en/of arbeidsongeschiktheid.

Boeterente
Een bedrag dat u in rekening wordt gebracht wanneer de hypotheekbedragen niet op tijd worden voldaan. Of het bedrag dat u betaalt wanneer u tussentijds meer aflost dan het toegestane percentage.

Bouwdepot
Het deel van het hypotheekbedrag dat wordt gebruikt om de termijnen voor de bouw of verbouw van de woning te voldoen, wordt geparkeerd in een bouwdepot.

Bouwfinanciering
De wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Dat gebeurt in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

Bouwtermijnen
De gedeelten van de koop/aanneemsom die volgens het contract voor een nieuwbouwhuis moeten worden voldaan. Zie ook bouwfinanciering.

Bruto-werkelijke-rente
Zie effectieve rente.

C
Courtage
Provisie of loon voor de makelaar bij aan- of verkoop van een huis.

D
Dagrente
De rente die geldt voor nieuwe hypotheken.

Dalrente
De laagste rente in de periode dat de hypotheekofferte geldig is.

E
Effectieve rente
De rente die u werkelijk betaalt. Bij de berekening van de effectieve rente wordt naast de nominale rente ook rekening gehouden met de eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalen (aan het begin of aan het einde van de maand) en het aantal betalingen per jaar (elke maand, elk kwartaal etc.). Wordt ook bruto-werkelijke-rente genoemd.

Eigendomsakte
Een door het kadaster gewaarmerkt afschrift van de transportakte, dat u van de notaris ontvangt en het eigendomsbewijs van uw huis is.

Eigenwoningforfait
De huur die u uitspaart omdat u in een eigen huis woont, wordt door de fiscus gezien als inkomen. Over dit fictieve inkomen, het eigenwoningforfait, betaalt u inkomstenbelasting. Vanaf 01/01/2001 geldt een percentage van maximaal 0,8% (voor woningen vanaf € 74999.89) over de nieuwe WOZ waarden die zullen gelden voor de periode 2001 - 2004.

Erfpacht
Als de grond waar uw huis op staat niet van u is, betaalt u huur. De huur heet erfpachtcanon en is fiscaal aftrekbaar.

Executiewaarde
De geschatte minimale opbrengst van een huis bij gedwongen verkoop. Meestal 75% tot 90% van de getaxeerde waarde bij vrije verkoop.

Expiratiedatum
De einddatum van een contract, bijvoorbeeld het einde van een hypotheekcontract of een rentevastperiode.

F
Financieringskosten
Kosten die gemaakt worden voor het verkrijgen van een hypotheek, zoals taxatiekosten, hypotheekaktekosten en kosten voor Nationale Hypotheek Garantie.

H
Herbouwwaarde
Het bedrag dat nodig is om uw woning opnieuw op te bouwen, bijvoorbeeld na brand. De herbouwwaarde, die meestal in het taxatierapport staat vermeld, is de basis voor de opstalverzekering van uw huis.

Hypotheek
Langlopende lening met onroerende zaak (uw huis) als onderpand.

Hypotheekakte
Notariële akte waarin alle rechten en plichten van hypotheekgever en hypotheeknemer worden vermeld. Deze akte wordt ingeschreven in de openbare registers die u kunt vinden bij het kadaster.

Hypotheekgever
Degene die de onroerende zaak als onderpand inbrengt, u dus.

Hypotheeknemer
De partij die geld uitleent met onroerende zaak als onderpand.

Hypotheekregister
Een openbaar - voor iedereen toegankelijk - register waarin via de notaris de hypotheek wordt ingeschreven. Het hypotheekregister wordt bijgehouden bij het kadaster.

K
Kadaster
Rijksinstelling waar onroerende zaken staan geregistreerd met vermelding van de eigenaar en eventuele erfdienstbaarheden en erfpacht. Het kadaster houdt ook het hypotheekregister bij.

Kosten Koper (k.k.)
De kosten die gemaakt worden bij de ver- en aankoop van een huis komen voor rekening van de koper. Overdrachtsbelasting en notariskosten zijn bij bestaande huizen altijd meestal voor rekening van de koper maar andere afspraken zijn mogelijk

L
Looptijd
De jaren tussen het afsluiten en het aflossen van de hypotheek.

M
Maandlast
Het bedrag dat uw hypotheek u elke maand kost. Bruto-maandlast is het bedrag dat u elke maand betaalt, netto-maandlast is het bedrag dat overblijft als uw belastingaftrek verrekend is.

N
Nationale Hypotheek Garantie
Een landelijke overheidsregeling, waarbij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen borg staat voor de betaling van uw rente en aflossing. Bedoeld voor mensen met een relatief laag inkomen die toch een huis willen kopen. Uw hypotheek mag maximaal € 420.000,- zijn. Met een Nationale Hypotheek Garantie betaalt u bij doorgaans 0,2 % minder rente.

Netto-werkelijke-rente
De echte kostprijs van uw hypotheek. Het is de nominale rente met daarin verrekend:
- eventuele afsluitkosten
- tijdstip van betaling
- aantal betalingen per jaar
- premies van levensverzekeringen
- uitkeringsrechten van de levensverzekeringen
- belastingaftrek
- belastingbijtellingen

Nominale rente
De jaarlijkse rente die door de maatschappijen gehanteerd wordt zonder rekening te houden met de bijkomende kosten en de momenten van betaling.

O
Ontbindende voorwaarden
Geldige redenen om de koop van het huis te annuleren. Ontbindende voorwaarden staan in het koopcontract. Voorbeelden van ontbindende voorwaarden:
- u krijgt geen hypotheek
- u krijgt geen Nationale Hypotheek Garantie
- u krijgt geen woonvergunning
- de verkoper heeft verborgen gebreken voor u verzwegen
Ontbindende voorwaarden gelden alleen als ze in de wet, of in het koopcontract staan.

Opstalverzekering
Daarmee is uw huis (niet de inboedel) verzekerd tegen brand, storm, blikseminslag en andere rampen. Verplicht voor het afsluiten van een hypotheek.

Opzegtermijn
Aan het einde van iedere rentevastperiode en bij verkoop van uw huis kan een hypotheek worden opgezegd. Soms gebeurt dit direct, soms pas na een zekere termijn.

Overbruggingskrediet
Indien u overwaarde uit uw oude woning wilt gebruiken voor uw nieuwe woning, terwijl de oude woning nog niet is verkocht, zijn banken meestal bereid dit te overbruggen met een overbruggingskrediet. RENTEVASTE PERIODE: De periode waarin de rente is vastgezet. Gemiddeld een maand voor het aflopen van deze termijn doen banken u een nieuw voorstel.

Oversluiten
Het opnieuw afsluiten (bij een andere of dezelfde maatschappij) van uw lopende hypotheek tegen betere voorwaarden of een lagere rente.

Overwaarde
Het verschil tussen de restschuld van uw lopende hypotheek en de waarde van uw huis bij vrije verkoop. Op basis van overwaarde kunt u uw hypotheek verhogen, bijvoorbeeld om een verbouwing te betalen.

P
Passeren
De formele handeling waarbij een akte (verkoop huis, hypotheek) door beide partijen en de notaris wordt ondertekend.

R
Recht van hypotheek
U geeft het recht van hypotheek aan de geldverstrekker bij het afsluiten van een hypotheek. Blijft u in gebreke met de aflossing en wordt uw huis openbaar verkocht, dan heeft de geldverstrekker voorrang bij het vorderen van de opbrengst.

Rendement
Op een spaarrekening krijgt u rente. Bij beleggingen heeft u koerswinst en dividend, die samen het rendement op uw belegging zijn. Het rendement op beleggingen is, gemeten over langere periodes, meestal hoger dan de rente op een spaarrekening, maar u loopt het risico dat koersen dalen of bedrijven geen dividend uitkeren. Een belegging kan dus ook een negatief rendement hebben.

Rentevastperiode
Tijd waarin u de vooraf afgesproken hypotheekrente wordt berekend. Een maand voor het einde van de rentevastperiode doet Amstelgeld u een nieuw voorstel.

T
Taxeren
Vaststellen van de waarde van uw huis. De taxateur kijkt naar het type huis, de grootte, de staat van onderhoud, en naar hoeveel voor vergelijkbare huizen is betaald. Meestal is een taxateur ook makelaar, maar niet degene die bij koop of verkoop is betrokken.

Tophypotheek
Het hypotheekbedrag is meer dan de executiewaarde, bij de meeste banken maximaal 125%.

Transportakte
Officieel document dat door de notaris wordt opgemaakt en waarmee het eigendom van een huis officieel wordt overgedragen aan een nieuwe eigenaar. De transportakte wordt ook wel overdrachtsakte genoemd.

U
Unit linked
Uw hypotheek is gekoppeld aan een beleggingsfonds waarin u units (eenheden, participaties, fracties) koopt. Alle units bij elkaar vormen het kapitaal waarmee u aan het eind van de looptijd (een deel van) uw hypotheek aflost.

Universal life
Hypotheek waarbij rekening wordt gehouden dat uw leven gedurende de looptijd verandert. Bij de meeste banken kunt u hypotheken combineren om een universal life constructie te maken.

V
Variabele rente
U kiest niet voor een rentevastperiode. U betaalt per maand. De meeste banken berekenen u de rente zoals die in die maand voor nieuwe hypotheken geldt.

Voorlopige teruggaaf
De aftrekbare hypotheekrente kan met een voorlopige teruggaaf per maand verrekend worden. U krijgt elke maand netto meer geld in handen. Bel de Belastingtelefoon 0800 0443 voor een formulier om voorlopige teruggaaf aan te vragen.

Vrij op naam - VON
Koopt u een huis 'vrij op naam' dan zijn makelaarskosten, notariskosten en BTW of overdrachtsbelasting bij de koopsom inbegrepen. De hypotheekaktekosten en de kosten voor inschrijving in het kadaster moet u wel zelf betalen.

W
Waarborgsom
De aanbetaling aan de koper die in het koopcontract kan zijn opgenomen. Het bedrag komt meestal overeen met de boete die u als koper moet betalen als u niet aan de verplichtingen kan voldoen. De waarborgsom kan met een bankgarantie worden voldaan.

Woonvergunning
In een aantal gemeenten is - beneden een bepaalde koopprijs - een woonvergunning nodig. Deze geeft u het recht om in het door u gekochte huis te gaan wonen.

WOZ-waarde
De gemeente stelt de fiscale waarde van uw woning vast. De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) schrijft dit voor.

Hypotheek Berekenen

Bereken uw maximale hypotheek
(onder voorbehoud van acceptatie)

Waarde huis
Bruto jaarinkomen
Bruto jaarink. partner
Berekenen
Maximale Hypotheek
Hypotheek offerte aanvragen

Bel Mij

Bel Mij Versturen