Voorwaarden serviceabonnement

Meer over ons financieel abonnement

graphic-airplane-side

1. Het abonnement komt tot stand door ondertekening van het aanvraagformulier.

2. De contractstermijn bedraagt één jaar. Na afloop van het eerste jaar zal het abonnement stilzwijgend telkens voor de duur van één jaar verlengd worden.

3. Het abonnement eindigt als u dit schriftelijk opzegt:
a. met ingang van de contractvervaldatum, maar alleen als wij uw opzegbrief minimaal 30 dagen voor de contractvervaldatum ontvangen hebben.
b. als u een wijziging van de abonnementsgelden en/of voorwaarden niet accepteert. Het abonnement eindigt dan op de wijzigingsdatum.
c. na het eerste contractsjaar is het abonnement bovendien per de eerste van de maand opzegbaar, mits deze voor de 20e in de voorafgaande maand opgezegd is.
d. Algemene voorwaarde is dat alle schadeverzekeringen die onder abonnement vallen (schadeverzekeringen zonder provisie) beëindigt dienen te zijn.

4. De betaling vindt plaats middels automatische incasso.

5. Opzegging van het abonnement kan uitsluitend plaatsvinden middels een ondertekende brief.

6. Indien het ‘Service Abonnement Verzekeringen Particulier’ wordt beëindigd, dan zullen alle lopende polissen waarvoor Amstelgeld uw intermediair is op basis van provisiebeloning worden voortgezet. Voorts is de premiestijging die veroorzaakt wordt door het omzetten van de polissen naar het zogenaamde ‘provisiemodel’ geen reden om de polis te laten royeren. Voor alle polissen waarop Amstelgeld geen intermediair is, maar die wel door Amstelgeld beheerd worden geldt dat dit beheer eindigt tegelijk met het einde van het betreffende abonnement.

7. De abonnementsgelden zullen elke maand rond de 28e worden geïncasseerd. Het betreft dan de betaling voor de daaropvolgende maand. Indien een incasso geen doorgang vindt, of wordt gestorneerd zullen wij binnen drie werkdagen nogmaals trachten het verschuldigde bedrag te incasseren. Wanneer de tweede incassopoging niet succesvol blijkt dan zullen wij u hiervan per e-mail verwittigen en u verzoeken om het bedrag alsnog en wel binnen veertien dagen aan ons over te maken. Mocht na veertien dagen na dagtekening van eerder genoemde e-mail de betaling niet ontvangen zijn dan behoudt Amstelgeld zich het recht voor om het abonnement direct te beëindigen, zonder tot restitutie van teveel betaalde abonnementsgelden over te gaan. Hierna zal per direct artikel 6 toegepast worden.

8. De verantwoordelijkheid voor het doorgeven in wijzigingen in adressen, telefoonnummers en e-mail adressen rust te allen tijde bij de cliënt. Amstelgeld kan derhalve nooit aansprakelijk worden gehouden als haar verplichtingen niet nagekomen worden door het ontbreken van de bovengenoemde gegevens.

9. Per jaar passen wij het abonnementstarief aan met een percentage dat gebaseerd is op het laatste indexcijfer voor consumentenprijzen, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek. (2012 = 100).

10. Als wettelijke maatregelen (waaronder een verhoging van het assurantiebelasting- en/of BTW tarief) het noodzakelijk maken, dan kunnen de prijzen tussentijds verhoogd worden.

11. Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de algemene voorwaarden.

Cookie melding

Wij gebruiken cookies om het inloggen op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser maar dit kan het functioneren van onze website negatief aantasten.

Ik ga akkoord